İhracat Faktoringi:

Satıcı ve Alıcının farklı ülkelerde olduğu, Satıcının alacaklarının takip ve tahsilinin Faktor tarafından yapıldığı durumda söz konusu olup, ticari işlemin ihracat veya ithalat oluşuna göre uluslararası faktoring'i ihracat ve ithalat faktoring'i olarak iki ayrı grupta toplamak mümkündür. Ulusal ve uluslararası faktoring'de mekanizma aynı olmasına rağmen, uluslararası faktoring'de Alıcının ödemeleri yaptığı muhabir bir kuruluş da (banka, Faktor'ün şubesi veya aracı durumda başka bir Faktor) devreye girmektedir.

Satıcı açısından yurtiçi ve ihracat faktoring'inin işleyişi arasında fark yoktur. Tahsilat takibi, riskin üstlenilmesi ve finansman konularında Satıcı firmanın muhatabı yine Faktor olacaktır. Faktor, garanti ve tahsilat servislerini çoğu zaman yaygın muhabir ağı kanalını kullanarak vermekte, gerekli durumlarda bu servisleri kendi de üstlenebilmektedir.

Muhabir kullanıldığı modelde (iki faktor'lu sistem) Satıcı, yurtdışında mal satmak istediği alıcılarla ilgili bilgileri Faktor'a verir. Faktor, yurtdışındaki muhabir faktor'a bu bilgileri yollayarak alıcılar için limit talep eder. Muhabirden alınan limitler dahilinde Faktor alıcıların ödememe riskini üstlenir. Satıcı, Alıcısına yollayacağı mallarla ilgili kesmiş olduğu faturaları Faktor'a devreder. Bu alacaklar karşılığında Faktor, isteğe bağlı olarak Satıcıya fatura meblağının belirli bir yüzdesini fatura üzerindeki döviz cinsinden öder. Vade tarihinde fatura meblağı Alıcıdan tahsil edilir ve bakiye tutar Satıcıya ödenir. Alıcının mali güçlüğe düşmesi nedeni ile tahsil edilemeyen alacaklar ise uluslararası kurallar ile belirlenen dönem sonunda Faktor tarafından Satıcıya ödenir.

Diğer faktoring türlerinin hepsi yurtiçi işlemlerde olduğu gibi ihracat işlemlerinde de kullanılabilir.

Faktoring'in ana hedefi olan kesintisiz nakit akışı, dış piyasaya satış yapan işletmeler için daha da önem kazanmaktadır. Farklı dillerin konuşulduğu, farklı kanunların geçerli olduğu yurtdışı piyasalarda alacakların tahsil kabiliyeti zayıflamakta, ihracatçılar bir yandan risklerini en aza indirme yollarını araştırırken, diğer taraftan uluslararası firmalarla rekabet etmek durumunda kalmaktadırlar. Özellikle günümüzde ortak pazar sisteminin kabulü ile birlikte yurtdışı piyasalarda ihracatçıların akreditifli satış imkânları oldukça kısıtlanmakta, Alıcılar vadeli ve mal mukabili alımları tercih etmektedirler. Alıcı riski taşıma ve finansman gibi iki büyük problemle karşı karşıya kalan işletmelere verdiği hizmetler sayesinde faktoring, kesin ve en uygun çözümleri getirmektedir.

İhracatta Tam Servis Faktoring İşleyişi (İki Faktor'lu Sistem)

A) Başvuru

 1. 1) Satıcı, Alıcıdan siparişi alır.
 2. 2) Satıcı, Faktor'a başvurarak Alıcısı ile ilgili bilgileri verir.
 3. 3) Faktor bu bilgileri Muhabir Faktor'a göndererek alıcılar için ön limit talep eder.
 4. 4) Muhabir faktor gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Faktor'a ön limitleri bildirir.
 5. 5) Faktor ön limitleri ve kendi çalışma şartlarını sunar.
 6. 6) Faktoring sözleşmesinin imzalanması ile beraber Faktor, Muhabir Faktor'a kesin limit başvurusunu gönderir.
 7. 7) Muhabir Faktor, Alıcı için onayladığı kesin limitleri Faktor'a bildirir.

B) Fatura Devri ve Tahsilat

 1. 1) Satıcı, malları üzerinde devir bildirimi bulunan ilgili faturayı alıcıya gönderir.
 2. 2) Satıcı, bildirimli faturanın bir kopyasını Faktor'a gönderir.
 3. 3) Faktor, Satıcıya ön ödemeyi yapar.
 4. 4) Vade tarihinde muhabir faktor Alıcıdan tahsilatı yapar.
 5. 5) Tahsil edilen fatura meblağı Faktor'a gönderilir.
 6. 6) Faktor Satıcıya bakiye ödemeyi yapar.

Faktoring ihracatı yapılan ülkeler